Zorgteam

De zorgcoördinator
De taak van de coördinator wordt gesitueerd op 3 niveaus.
Op schoolniveau organiseert hij de zorginitiatieven en is het aanspreekpunt voor elke zorgvraag binnen de school. Hij beheert de verschillende zorgdossiers van de leerlingen.
Oudercontacten en afspraken met externe instanties zoals, CLB, logopedisten, revalidatiecentra… worden door hem opgevolgd. Hij zorgt dat de zorgvisie van de school een zinvolle invulling krijgt en coördineert bij het opstellen van de beleidsplannen.
Op het niveau van de leerkrachten en het zorgteam is de zorgcoördinator verantwoordelijk voor de invulling van de zorguren en zorgt hij voor de planning, verwerking en bespreking van de testen voor het leerlingvolgsysteem. Hij organiseert en coördineert de MDO’s (Multi Disciplinair Overleg) met de klastitularissen en het CLB en zorgt hierbij voor de opvolging van de genomen afspraken.
Bij de leerlingbetrokken taken biedt hij begeleiding aan kinderen met socio-emotionele of gedragsproblemen.
zorg@gkok.be
Zorgleerkrachten kleuter en lager
In onze school worden verschillende zorgleerkrachten ingezet elk met een specifieke begeleidingsopdracht.

  • Ondersteunen van de leerkracht bij de binnenklasdifferentiatie zowel voor taal als voor rekenen.
  • Organiseren en ondersteunen van de leespromotie binnen de school.
  • Individuele begeleiding van de leerlingen met een speciale leerlijn.
  • Individuele remediêring in de zorgklas voor leerlingen met een leerachterstand.
  • Ondersteunen en begeleiden bij socio-emotionele problemen.
  • Taalonderricht en sociale integratie van anderstalige leerlingen.
  • Ondersteuning van de binnenklasdifferentiatie voor begaafde leerlingen.
  • Begeleiding van kleuters met een taal-en ontwikkelingsachterstand.
  • Verhogen van het welbevinden van de kinderen.

CLB

Onze school werkt samen met het CLB van Veurne.
Wekelijks is de pedagogische consulent aanwezig op school.
CLB Veurne